W zależności od statusu uczestnika Sympozjum, przewidujemy różne wysokości opłaty rejestracyjnej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi w odpowiednich tabelach informacjami o wysokości opłat rejestracyjnych. Każdy uczestnik Sympozjum musi przesłać formularz rejestracyjny, uprzednio wypełniając poszczególne pola.

W poniższej tabeli podano wysokości opłat rejestracyjnych dla uczestników krajowych uwzględniające maksymalne możliwe zniżki opłaty dla młodych naukowców, doktorantów i studentów, zakwaterowanych w pokojach jednoosobowych, w hotelu w którym odbywa się Sympozjum.

Uczestnik Wczesna wpłata (do 30.04.2018) Późna wpłata (po 30.04.2018)
Regularny 1 500 zł 1 700 zł
Młody naukowiec* 1 050 zł* 1 250 zł
Doktorant** 1 000 zł** 1 200 zł
Student** 900 zł** 1 100 zł
Osoba towarzysząca 800 zł 800 zł

Uwagi:

  1. Opłata rejestracyjna obejmuje: noclegi w hotelu o wysokim standardzie, pełne wyżywienie, udział we wszystkich imprezach przewidzianych w programie Sympozjum, a także nieodpłatną możliwość uczestniczenia w oferowanych warsztatach, szkoleniach i kursach.
  2. W przypadku zakwaterowania w pokoju 2 osób, od pełnej opłaty rejestracyjnej przysługuje dodatkowa zniżka w wysokości 100 zł, przy czym nie obejmuje ona osób towarzyszących.
  3. * Opłata po udzieleniu maksymalnej zniżki dla młodego naukowca po dokonaniu przez Komitet Naukowy oceny nadesłanego streszczenia prezentacji/posteru. Młody naukowiec (tj. osoba poniżej 35 roku życia) jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi stosowne oświadczenie potwierdzające swój wiek.
  4. ** Opłaty z uwzględnieniem maksymalnych możliwych obniżek opłaty rejestracyjnej dla doktorantów i studentów krajowych. Należy przedłożyć Organizatorom dokument potwierdzający status doktoranta/studenta.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat wysokości opłat rejestracyjnych dla doktorantów krajowych i studentów krajowych zakwaterowanych poza hotelem, w którym odbywa się Sympozjum.

Uczestnik Wczesna wpłata (do 15.04.2018) Późna wpłata (po 15.04.2018)
Doktorant** 450 zł 550 zł
Student** 450 zł 550 zł

Uwagi:

  1. Opłata rejestracyjna obejmuje pełne wyżywienie w miejscu Sympozjum, udział we wszystkich imprezach przewidzianych w programie i nieodpłatną możliwość uczestniczenia w oferowanych warsztatach, szkoleniach i kursach.
  2. ** Należy przedłożyć Organizatorom dokument potwierdzający status doktoranta/studenta.

Warunki rezygnacji i zwrotu opłaty rejestracyjnej:

  1. O konieczności rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum należy poinformować Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Zgłoszenie rezygnacji nadesłane do 31 maja 2018 r. warunkuje zwrot pełnej opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszt operacji przelewu na wskazany numer rachunku.
  3. Zgłoszenie rezygnacji nadesłane po 1 czerwca 2018 r. jest podstawą zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej na wskazany numer rachunku.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Śląski
Bankowa 12
40-007 Katowice
ING Bank Śląski S.A., O/Katowice
nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
przelew z dopiskiem: CHROMATOGRAFIA