• dr hab. Ivana Stanimirova, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Polska
  • prof. Michał Daszykowski, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Polska
  • dr Joanna Orzeł, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Polska